Vonnis – dwangschrift

Wij betekenen een vonnis of (ingeval van een dwangschrift m.b.t. fiscale procedure, retributie of GAS-boete)
een dwangbevel (d.w.z. het afgeven van een dwangschrift) bij u.

Een vonnis of dwangschrift beveelt u ertoe het verschuldigde bedrag te betalen. Dat is ondertussen echter vermeerderd met extra kosten zoals interesten, betekening van de dagvaarding, rechtsplegingsvergoeding, enz. Het vonnis of dwangschrift bevat eveneens de opdracht aan ons, de gerechtsdeurwaarders, om over te gaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging.

Of u nu wel of niet akkoord gaat met het vonnis of dwangschrift, het is essentieel dat u snel actie onderneemt in beide gevallen.

Gaat u niet akkoord met het vonnis of het dwangschrift?

Indien u niet akkoord gaat met het vonnis moet u binnen de wettelijke termijn verzet (indien u afwezig was) of hoger beroep (indien u wel aanwezig was) aantekenen. Raadpleeg daarbij best een advocaat, Justitiehuis of Wetswinkel, want uw zaak zal dan opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Als u een dwangschrift d.m.v. een dwangbevel hebt ontvangen heeft u in principe op voorhand al een aangetekend schrijven van de overheid gekregen. Er gelden daarbij andere fiscale termijnen. U neemt in dat geval best contact op met de bevoegde overheid.

Let wel, hoger beroep of verzet aantekenen impliceert niet dat u uzelf niet verplicht moet houden aan het vonnis. Zo zal u bijvoorbeeld toch moeten betalen wanneer het vonnis ‘uitvoerbaar’ werd verklaard. D.w.z. dat de schuldeiser, weliswaar op eigen risico, toch kan uitvoeren niettegenstaande u verzet of hoger beroep aantekent! Ga op voorhand dus best even na of uw verzet of hoger beroep wel degelijk kans op slagen heeft.

Gaat u wel akkoord met het vonnis of het dwangschrift?

Indien u akkoord gaat met het vonnis of dwangschrift, kan u best zo snel mogelijk betalen. Zo wordt voor alle partijen de procedure vlot en snel afgehandeld zonder nieuwe kosten.

Onderneem zeker actie voor de inbeslagname moet plaatsvinden.

Als u geen actie onderneemt, zijn wij helaas genoodzaakt om over te gaan tot inbeslagname. Dit scenario is natuurlijk te vermijden. Afhankelijk van uw vonnis, leggen we beslag op (een deel van) uw inkomsten, het saldo van uw bankrekening, de aan u toebehorende roerende goederen (bv. auto, inboedel …) of de aan u toebehorende onroerende goederen (bv. woning …). Nadien worden deze zaken openbaar verkocht om met de opbrengst de schulden te vergoeden.