Tarieven

In onze functie van gerechtsdeurwaarder zijn we ministerieel/openbaar ambtenaar met een zelfstandig statuut. Aangezien we voor sommige opdrachten, die ons door de wetgever zijn toegewezen, een monopoliepositie bekleden, mogen we ons ambt niet weigeren aan de rechtzoekende die ons daartoe verzoekt. We stellen onze professionele kennis dus ten dienste van iedereen.

Onze diensten als openbaar ambtenaar.

In dit kader moeten wij ons houden aan wettelijk bepaalde tarieven. Dit tarief is vastgelegd door het Koninklijk besluit van 30 november 1976 voor burgerlijke en handelszaken. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen hier worden geconsulteerd, of neem contact op met ons kantoor voor verdere informatie. Wegens de bindende aard van deze tarieven zijn wij niet in staat kortingen of onderhandelingen toe te kennen.

Gemaakte kosten proberen we te recupereren.

Conform art. 1024 Gerechtelijk Wetboek is de veroordeelde partij alle gemaakte kosten in het kader van het uitvoeren van een vonnis verschuldigd aan de verzoekende partij. We zullen als gerechtsdeurwaarders dan ook steeds proberen de gemaakte kosten voor onze tussenkomst te verhalen op, en te recupereren bij, de debiteur. Indien deze echter niet kan betalen wegens insolvabiliteit en omdat de vergoeding voor prestaties door ons wettelijk niet mag worden kwijtgescholden, zullen we deze moeten factureren aan de opdrachtgever. Uiteraard doen we er alles aan om dit te vermijden en stellen we steeds bij elk probleem de meest efficiënte oplossing voor.

Onze niet-gerechtelijke diensten zijn vrij van wettelijke tarieven.

Voor onze para-professionele prestaties die niet vallen onder onze ministerieplicht, geldt de vrije concurrentie. Deze prestaties zijn dus niet gebonden aan het wettelijk tarief en dus vrij ter onderhandeling. Hieronder vallen niet-gerechtelijke opdrachten zoals de minnelijke invordering van schulden en vaststellingen (bv.: plaatsbeschrijf, vordering van bouwwerken, schade als gevolg van al of niet uitgevoerde werken of als gevolg van weersomstandigheden …).

Invoering van de BTW op de kostprijs.

Sinds 1 januari 2012 vallen we als gerechtsdeurwaarders ook onder het regime van de BTW. Hierdoor wordt er 21% op de kostprijs aangerekend.