Concreet

Voor advocaten

Bij Equalis werken we nauw en constructief samen met u als advocaat. Samen bundelen we onze professionele krachten voor een goed resultaat. Consulteer ons voor informatie (termijnen, kostenramingen …) of om advies in te winnen (bijzondere beslagen, sekwesterprocedures, huurzaken, vaststellingen …), een snelle tussenkomst in de procedure en nog veel meer.

We verenigen onze krachten bij de gerechtelijke procedures.

Terwijl u uw cliënt voorziet van – en informeert over – alle juridische mogelijkheden, kunnen wij als gerechtsdeurwaarders ook een belangrijke rol spelen. Bij gerechtelijke procedures kunnen we onze expertise immers aanbieden in functie van de solvabiliteit van de tegenpartij en advies verlenen m.b.t. het meest efficiënt te volgen traject bij de gedwongen tenuitvoerlegging.

Het persoonlijke dossier van uw cliënt verdient een persoonlijke aanpak.

Aangezien dossiers zich over meerdere rechtstakken kunnen spreiden, schakelen we steeds een medewerker in die gespecialiseerd is in wat u nodig hebt. U wil natuurlijk ook het beste advies voor uw cliënt.

Ook bij de minnelijke invordering staan we u bij.

We kunnen uw administratieve partner zijn bij het afhandelen van de niet-betaalde facturen van uw cliënt, aangifte doen bij de schuldbemiddelaar, enz.

Bij vele zaken speelt solvabiliteit immers een grote rol. Daarom doen we een proactief solvabiliteitsonderzoek zodat u een geïnformeerde en gefundeerde beslissing kan nemen.

Voor ondernemers

Als ondernemer is het ongetwijfeld uw ambitie om een rendabel en winstgevend bedrijf uit te bouwen. Slecht betalende klanten en openstaande facturen kunnen de financiële groei van uw onderneming echter sterk afremmen of zelfs teniet doen!

Equalis draagt zorg voor elke fase van uw financieel traject.

We ondersteunen u in het voortraject, de daaropvolgende minnelijke fase alsook in de uiteindelijke gerechtelijke fase.

In de minnelijke fase bepalen we wat de mogelijkheden zijn en geven we u advies over de eventuele stappen die genomen moeten worden. Daarbij bepalen (of optimaliseren) we zowel de inhoud van de te sturen brieven als de criteria voor de daadwerkelijke overstap naar een minnelijke fase. Wij zorgen voor een duidelijke structuur en vooruitgang, zonder uw reputatie of de vertrouwensband met uw klant te beschadigen.

In de gerechtelijke fase zijn we uw partner in het bepalen van de haalbaarheid van dossiers en een directe gerechtelijke aanpak met tussenkomst van een advocaat naar keuze. We zorgen voor een transparante, strakke structuur en opvolging zodat u de vorderingen op de voet kan volgen.

Een constructieve en preventieve aanpak staat voorop.

We zoeken samen naar manieren hoe we financiële processen kunnen optimaliseren en zaken binnen uw bedrijf beter kunnen laten opvolgen. Maar ook bij uw debiteuren reiken we oplossingen aan om financieel beter te anticiperen. Persoonlijk contact speelt hierbij een grote rol, niet enkel met u maar ook met de debiteuren.

Uw persoonlijke situatie verdient een persoonlijke werkwijze.

Omdat uw onderneming uniek is, bepalen we een werkwijze die op maat van uw onderneming wordt uitgetekend. Samen zoeken we naar de meest optimale werkwijze.

Voor de overheid

Bij Equalis kunnen we onder andere de overheid onder ons cliënteel rekenen. Ook hier behouden we een aanpak die op de drie grote pijlers steunt: economisch, ecologisch en sociaal.

Drie pijlers van duurzaam ondernemen als basis voor onze werkwijze.

We werken met een transparante en heldere aanpak, benaderen de debiteuren doelgericht en kordaat doch persoonlijk en houden ook steeds het proces-economisch aspect voor ogen. Een solvabiliteitsonderzoek geeft ons alvast de nodige info om de meest efficiënte werkwijze te kunnen hanteren voor schuldeiser én schuldenaar.

Voor particulieren

We kunnen bij Equalis veel voor u betekenen als particulier.

Onze diensten spreiden zich over vele domeinen.

We doen een vaststelling.

Materiëel, zintuiglijk waarneembare zaken kunnen wij op een objectieve wijze vaststellen en in een proces-verbaal formaliseren, dat vervolgens wordt gedateerd. Dat proces-verbaal kan u gebruiken als bewijs. Zo kunnen o.m. tijdelijke zaken of situaties na de vaststelling daarna alsnog worden rechtgezet of gerepareerd opdat u later via uw verzekeringsmaatschappij of een gerechtelijke procedure de geleden schade terug kan vorderen. Bij wijze van voorbeeld kunnen o.m. volgende zaken worden vastgesteld: inventaris van een inboedel, wateroverlast, onvolledige of foutieve uitvoering van bouwwerken, inhoud van een sms-bericht, e-mail of website …

We vorderen aan u verschuldigde onderhoudsgelden in.

Wanneer uw ex-partner de alimentatie, vastgelegd in een echtscheidingsvonnis of akte, niet correct betaalt, kan u deze via ons laten invorderen. Dit kan rechtstreeks en zonder de tussenkomst van een advocaat.

We betekenen een hoger bod bij de openbare verkoop van een onroerend goed.

We brengen uw hoger bod bij een gerechtelijke of vrijwillige openbare verkoop officieel ter kennis aan de notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen.

We helpen u bij een niet-betalende huurder.

Wanneer uw huurder zijn huur niet kan of wil betalen kunnen we uw huurder vooreerst minnelijk aanmanen tot betaling. Indien nodig staan we u eveneens bij in de gerechtelijke procedure.