Privacy statement & cookie policy

Informatie Equalis:

Equalis BV,
Amerikalei 207
2000 Antwerpen

Privacy statement

Equalis respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Equalis kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Equalis worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Equalis verwerkt en hoe Equalis hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Equalis van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website en diensten van Equalis, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Equalis verwerkte persoonsgegevens.

Equalis behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Equalis terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Equalis

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Equalis verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Equalis verstrekt

Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
Informatie betreffende de diensten die wij naar u toe leveren ;
Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Equalis, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via Equalis diensten.
Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website.

Wanneer u gebruik maakt van de website van Equalis, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies en gegevens die u zelf invoert op de website.

Gegevens uit andere bronnen

Op de Equalis website kunnen in de toekomst links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Equalis en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Equalis raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Equalis of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Equalis (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Equalis

Persoonsgegevens worden door Equalis voor volgende doeleinden verwerkt:

De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het opstellen van de opdrachtbrief, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met gebruikers op website
Het personaliseren van de aan u te leveren dienstenverlening en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde berichten;
De naleving van de op Equalis dienstverlening van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
4.Delen van de persoonsgegevens

Steeds kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met verplichte wettelijk instanties wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, de toegang of de afhandeling met betrekking tot diensten. Met deze partners, of andere derden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Equalis uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Equalis zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Equalis van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Equalis dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Equalis via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

6. Veiligheidsbeleid van Equalis

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Equalis alle redelijke maatregelen en worden best praktisch toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Equalis zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Equalis met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Equalis om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens Equalis BV

Amerikalei 207
2000 Antwerpen

info@equalis.be

Cookie policy

1. ALGEMEEN
Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom zijn wij duidelijk over welke cookies wij gebruiken en waarvoor wij ze gebruiken. Neem alstublieft de tijd om dit cookiebeleid grondig te lezen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve ons dan te contacteren via info@equalis.be

2. WAT ZIJN COOKIES?
Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer bij het bezoeken van onze website. Zij bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en onze website. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor jouw computer.

Cookies hebben ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer jij jouw browser afsluit (sessie cookies). Andere cookies blijven langere tijd staan op je computer, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (permanente cookies).

3. WELKE SOORTEN COOKIES BESTAAN ER?
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies op basis van hun herkomst, levensduur of doeleinde.

First party cookies zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technisch gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje van een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies.
Fird party cookies zijn indirecte cookies die door een andere (derde) partij dan de bezochte website worden gecreëerd en op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Ze houden de gedragingen van de surfer/bezoeker bij, bijvoorbeeld de sociale media Twitter en Facebook maar ook Google Analytics. Het is vooral voor deze soort cookies dat de website-eigenaar, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk de toestemming moet krijgen van de bezoeker/surfer. Voormelde wetgeving maakt daarenboven ook geen onderscheid tussen beide soorten cookies. Het criterium is toestemming. Dus enkel voor de cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van jouw website vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is toestemming vereist!

Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer de bezoeker een website verlaat en de browser wordt afgesloten. Dit noemt men de Sessie cookies en die vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker/bezoeker aan elkaar tijdens de browsersessie. Van zodra de gebruiker/bezoeker het browserscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Doch andere cookies blijven op de computer van de bezoeker staan zolang hij die niet zelf wist Dit noemt men de Permanente cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van een website optimaal functioneren. Dit zijn dan ook de cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (voor de taalkeuze en de weergave van de zoekresultaten). Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan volledig los van de technische ondersteuning. Zij zorgen ervoor dat de gebruikersvoorkeuren van de bezoeker bekend blijven. Voor deze cookies is het evident dat de toestemming vereist is.

Met Analytische cookies wordt doorgaans het websitebezoek gemeten: bijvoorbeeld hoe vaak wordt onze website bezocht en naar welke informatie komen bezoekers zoeken. Zo weet men welke delen van de website populair zijn en hoe de website kan worden verbeterd.

4. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Gelieve onderstaande tabel te raadplegen voor de verschillende types cookies die wij gebruiken en hoe u deze moet verwijderen.

Type Cookie Bron/Naam Doel Vervaltermijn Verwijderen
Analytisch Google Statistisch cijfermateriaal van onze website.
1. _gat_UA-91450834
2. _gat
3. _gid
4. _ga 24h na laatste bezoek https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

5. HOE KAN IK COOKIES BLOKKEREN EN VERWIJDEREN
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

U beschikt evenwel over het recht om te beslissen of u cookies aanvaardt of weigert. Het aanvaarden van cookies kan u via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen door middel van uw browserinstellingen te wijzigen. Deze instellingen kan u terugvinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Voor meer details kan u steeds de ‘Help’-functie in uw webbrowser consulteren.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Microsoft, Facebook) verwijzen wij u graag voor bijkomende informatie naar de verklaringen die deze derde partijen op hun respectieve websites daarover geven. Weet wel dat wij geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.